Cowboy-lataukset Vihtavuoren savuttomin ruudein

Vihtavuoren Tinstar latausohjeet löydät täältä

Tinstar tai Vihtavuori CAS Gun Powder latausohjeet on kehitetty CAS-ammunnassa (Cowboy Action Shooting) käytettävien revolverilla ammuttavien Iyijyluotipatruunoiden jalleenlataukseen. Taulukoiden maksimilataukset tuottavat näissä patruunoissa yleisesti käytetyn maksimi lähtonopeuden 330 m/s tai CIP.01.10.1992 mukaisen patruunan maksimipaineen. Maksimilatauksia ei saa missään olosuhteissa ylittää!

Tämän ohjeen mukaan jälleenladatut patruunat ovat oletusarvoisesti voima-arvoiltaan turvallisia kaikissa ClP:in mukaisissa hyväkuntoisissa nykyaikaisissa revolvereissa. Jos epäilet aseesi kuntoa, anna pätevan asesepän varmistaa, etta voit turvallisesti ampua sillä taulukkojen mukaan ladattuja patruunoita. Taulukkojen aloituslatauksiksi on valittu pienimmät ruutipanokset, jotka paloivat tasaisesti koeaseissa, eli palamatonta ruutia ei esiintynyt piipussa ja/tai hylsyssä laukauksen jälkeen. Puhtaasti palava minimi ruutipanos riippuu kuitenkin aseen mitoituksesta ja saattaa siten vaihdella asekohtaisesti.

Savuttomalla ruudilla ladattujen kevytlatausten, kuten taulukoiden lataukset, jälleenlatauksessa ja käytossa on omat erityispiirteensa, jotka tulee ottaa huomioon.

1) Kaksoispanokset

Osa taulukoiden latauksista on tilavuudeltaan niin pieniä, etta hylsyyn sopii kaksinkertainen ruutipanos. Kaksinkertainen ruutipanos johtaa suurella todennäköisyydella aseen ja mahdollisesti myos ampujan särkymiseen. Tästä syystä jokainen hylsy on ennen luodittamista tarkastettava mahdollisen kaksoispanoksen varalta!

2) Vajaaksi jäävän hylsyn vaikutus

Kun ammutaan latauksia, jossa ruutipanos täyttää vain pienen osan hylsyn tilavaudesta, riippuvat patruunan ominaisuudet suuresti ruutipanoksen sijainnista hylsyssä. Jos ruutipanos sijaitsee pääosin hylsyn pohjalla lähellä nallia saattavat lähtonopeus ja pesäpaine olla huomattavasti päinvastaista tilannetta korkeammat. Pesäpaineen huippuarvo saattaa jopa kaksinkertaistua, kun ruutipanoksen paikka siirtyy hylsyn suusta sen pohjalle. Tämän voi jokainen itse testata pitämallä aseen piippua pystyssä ennen laukausta ja vaihtoehtoisesti alaspain ja laskemalla/nostamalla ase varovasti vaakaan ennen laukausta. Myos rekyyli saattaa muuttaa ruutipanoksen paikkaa hylsyssa Tämän vaikutus saattaa ilmetä ensimmäisen ja tätä seuraavien laukausten välisena korkeussuuntaisena hajontana.

Paine- ja lähtonopeushajonta kasvavat, kun hylsy jää puolityhjäksi. Tästä syystä kevytlatauksia ei suositellakaan tarkkuuslatauksina. Taulukkojen lataukset on testattu huolehtien siitä, etta ruuti on sijainnut mahdollisimman lähellä nallia. Tästä syystä taulukkojen maksimilatauksien lähtonopeudet edustavat taulukon latauskomponentein testiaseilla saatavia maksimi lahtonopeuksia ko. patruunoiden ClP-maksimipainetta ylittämättä.

3) Alilatausdetonaatioriski

Alilatausdetonaatioriski on aina olemassa, kun käytetään savuttomalla ruudilla ladattuja kevytlatauksia. Hylsyn suuri vapaa tila saattaa synnyttää resonoivan paineaallon, joka voi puolestaan pahimmassa tapauksessa aiheuttaa ruudin palamisen iskuaaltona eli räjähtamisen normaalin kontrolloidun palamisen sijasta. Räjahdys saa aikaan terävan ja erittäin voimakkaan paineiskun, joka voi särkeä aseen ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa myös ampujan loukkaantumisen.

Kaikki taulukkojen lataukset on huolellisesti testattu paineaseilla eikä merkkejä alilatausdetonaatiosta ilmennyt. Kehotamme kuitenkin jokaista jälleenlataajaa turhien riskien minimoimiseksi noudattamaan näissa taulukoissa annettuja aloitus- ja maksimipanoksia kirjaimellisesti.

Varoituksia

Savuttoman ruudin palamiskäyttäytyminen poikkeaa täysin mustasta ruudista. Mustan ruudin palonopeus on käytännossa sama poltetaan sita vapaassa tilassa tai rajoitetussa tilavuudessa, eli hylsyssä. Savuttoman ruudin palonopeus kasvaa, kun paine kasvaa. Jos savutonta ruutia poltetaan esim. suljetussa astiassa palokaasujen paine nousee, kunnes ruuti loppuu tai astia särkyy. Tästä syystä jo pienikin ruutipanoksen lisäys saattaa näillä nopeasti palavilla pistooliruudeilla aiheuttaa merkittävän pesäpaineen kasvun. Tästä syystä älä koskaan ylitä ilmoitettuja maksimipanoksia.

Tarkista ohjeet ja suositukset valmistajalta. Tarkista maksiminopeudet lajin säännöistä. Tässä esitetyt kommentit eivät korvaa valmistajan ohjeita, vaan ovat tarkoitettu lataajan tueksi. Jokainen ammusten lataaja ja ampuja vastaa itse ammustensa turvallisuudesta.